O projektu

section-cover
Neophodno je kreirati sveobuhvatni nacionalni sistem za pružanje podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela. Žrtve i svedoci krivičnih dela u Srbiji moraju dobiti odgovarajuću podršku i zaštitu.

OEBS

Misija OEBS-a u Srbiji pomaže žrtvama i svedocima krivičnih dela više od pet godina:

 • Uključivanja pitanja prava žrtava u Nacionalnu strategiju reforme pravosuđa 2013-2018,
 • Uspostavljanje službi za podršku žrtvama i svedocima u svim višim sudovima i u svim višim javnim tužilaštvima.
 • Podrška i podsticaj sudskim i tužilačkim radnim grupama u izradi Opšteg uputstva za operacionalizaciju ovih usluga.
 • Pružio obuku za izgradnju kapaciteta sudija, tužilaca, službenika za podršku u sudu i u javnim tužilaštvima, sudske stražare i polaznike Pravosudne akademije.

U februaru 2018. godine OEBS je započeo realizaciju projekta pod nazivom "Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji", koji finansira Evropska unija.

Ciljevi za naredne 3 godine

 • Uspostavljanje nacionalne službe za podršku žrtvama i svedocima krivičnih dela, kao dela sistema krivičnog pravosuđa u Republici Srbiji.
 • Fokus na ugrožene grupe koje su podvrgnute sekundarnoj viktimizaciji, kao što su žrtve rodno zasnovanog nasilja, trgovine ljudima ili maloletne žrtve.
 • Izrade Nacionalne strategije za prava žrtava i odgovarajućeg Akcionog plana, koju će voditi relevantni državni organi sa stručnom tehničkom podrškom, koju će pružiti projekat.
 • Pružanje podrške uspostavljanju i jačanju Nacionalnog Koordinacionog tela za ostvarivanje prava žrtava.
 • Uspostavljanje pravnog okvira fokusiranog na žrtve, kroz izmenu krivičnog zakonodavstva u Srbiji.
 • Pomoć izgradnji kapaciteta relevantnih institucijama, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, Centrom za osnovnu policijsku obuku, Advokatskom komorom i relevantnim organizacijama civilnog društva.
 • IKT rešenja, kao što je sistem za upravljanje predmetima za sve institucije koje rade sa žrtvama i svedocima krivičnih dela, call centar za žrtve i bazu podataka koja sadrži sveobuhvatne informacije o pružaocima usluga.

Projekat će istovremeno raditi na podizanju svesti javnosti i pravnih profesija u vezi s službom za podršku žrtvama koja je dostupna u srpskom sistemu krivičnog pravosuđa. 

Sektor
 • Vladavina prava
EuropeAid referenca
IPA 2 2014-2020 IPA 2016/decisionnumber.05/Serbia/Justice Sector
Komponente
Grad / Region
Jugoistočna Evropa, Srbija
EU donacija
1.500.000 €
Vreme implementacije
Februar 2018. - Februar 2021.
Korisnik
Ministarstvo pravde (MP), Ministarstvo unutrašnjih poslova, osnovni i viši sudovi, osnovna i viša javna tužilaštva, organizacije civilnog društva (OCD), žrtve krivičnih dela i svedoci koji učestvuju u krivičnom postupku
Implementiran od strane
Misija OEBS-a u Srbiji